pitman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitman.

Từ điển Anh Việt

 • pitman

  /'pitmən/

  * danh từ, số nhiều pitmen /'pitmen/, pitmans /'pitmənz/

  (kỹ thuật) thanh truyền, thanh nổi (trong máy)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitman

  * kỹ thuật

  thanh kéo

  thanh nối

  thanh truyền

  xây dựng:

  công nhân (làm việc) dưới đất

  thợ lò

  hóa học & vật liệu:

  thợ hầm lò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pitman

  English educator who invented a system of phonetic shorthand (1813-1897)

  Synonyms: Sir Isaac Pitman

  Similar:

  coal miner: someone who works in a coal mine

  Synonyms: collier