pitmans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitmans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitmans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitmans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitmans

    * kỹ thuật

    thanh nối