pit car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit car

    * kỹ thuật

    goòng mỏ

    xây dựng:

    goòng hầm lò