pithing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pithing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pithing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pithing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pithing

    * kỹ thuật

    y học:

    hủy não