pit heap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit heap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit heap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit heap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit heap

    * kỹ thuật

    bãi thải

    nón đá thải