pit hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pit hole

  * kỹ thuật

  giếng mỏ

  hốc bọt

  lỗ bọt

  lỗ tháo xỉ