pit gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit gear

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thiết bị giếng