pit fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit fire

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cháy giếng

    hỏa hoạn ở mỏ