pit top nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit top nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit top giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit top.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit top

    * kỹ thuật

    miệng giếng mỏ