pit-run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit-run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit-run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit-run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit-run

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vật liệu bất kỳ