pit gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pit gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pit gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pit gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pit gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí hầm mỏ