extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension.

Từ điển Anh Việt

 • extension

  /iks'tenʃn/

  * danh từ

  sự duỗi thẳng ra; sự đưa ra

  sự kéo dài ra, sự gia hạn; sự mở rộng

  phần kéo dài, phần mở rộng, phần nối thêm (vào nhà, vào dây nói...)

  an extension to a factory: phần mở rộng thêm vào xưởng máy

  (quân sự) sự dàn rộng ra

  lớp đại học mở rộng, lớp đại học nhân dân, lớp đại học buổi tối, lớp đại học bằng thư (tổ chức cho những người không phải là học sinh) ((cũng) University Extension)

  (thể dục,thể thao), (từ lóng) sự làm dốc hết sức

  sự dành cho (sự đón tiếp nồng nhiệt...); sự gửi tới (lời chúc tụng...)

  sự chép ra chữ thường (bản tốc ký)

  (vật lý) sự giãn, độ giãn

 • extension

  sự mở rộng; sự kéo dài; sự giãn được, sự khuếch

  e. of a field mở rộng một trường

  e. of a function mở rộng của một hàm

  e. of a group mở rộng một nhóm

  algebraic e. (đại số) mở rộng đại số

  analytic e. mở rộng giải tích

  equationally complete e. mở rộng hoàn toàn tương đương

  flat e. mở rộng phẳng

  inessential e. (đại số) mở rộng không cốt yếu

  iterated e. mở rộng lặp

  purely transcendental e. (đại số) mở rộng thuần tuý siêu việt

  ramified e. hh(đại số) mở rộng rẽ nhánh

  relate e.s (đại số) các mở rộng đồng loại

  separable e. mở rộng tách được

  superharmonic boundary value e. mở rộng giá trị siêu điều hoà

  transcendental e. of a field mở rộng siêu việt của một trường

  unramifield e. hh(đại số) mở rộng không rẽ nhánh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • extension

  * kinh tế

  chuyến du lịch mở rộng

  kéo dài kỳ hạn hữu hiệu (của thư tín dụng)

  khuếch trương

  máy phụ (điện thoại)

  số tiền tính được

  sự gia hạn

  sự kéo dài kỳ hạn hữu hiệu (của thư tín dụng)

  sự khuếch trương

  sự mở rộng

  sự triển hạn

  triển hạn

  * kỹ thuật

  độ giãn

  kéo dài

  kích thước

  mở rộng

  phần mở rộng

  quy mô

  sự giãn

  sự giãn dài

  sự giãn nở

  sự kéo dài

  sự mở rộng

  xây dựng:

  độ giãn nở

  nhà xây thêm

  phần xây thêm

  sự gia hạn

  cơ khí & công trình:

  độ mở rộng

  toán & tin:

  đuôi mở rộng

  điện lạnh:

  đường dây trạm

  giao thông & vận tải:

  gia hạn

  nới rộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • extension

  a mutually agreed delay in the date set for the completion of a job or payment of a debt

  they applied for an extension of the loan

  act of expanding in scope; making more widely available

  extension of the program to all in need

  an educational opportunity provided by colleges and universities to people who are not enrolled as regular students

  Synonyms: extension service, university extension

  act of stretching or straightening out a flexed limb

  Antonyms: flexion

  a string of characters beginning with a period and followed by one or more letters; the optional second part of a PC computer filename

  most applications provide extensions for the files they create

  most BASIC files use the filename extension .BAS

  Synonyms: filename extension, file name extension

  the ability to raise the working leg high in the air

  the dancer was praised for her uncanny extension

  good extension comes from a combination of training and native ability

  amount or degree or range to which something extends

  the wire has an extension of 50 feet

  Synonyms: lengthiness, prolongation

  an additional telephone set that is connected to the same telephone line

  Synonyms: telephone extension, extension phone

  Similar:

  propagation: the spreading of something (a belief or practice) into new regions

  reference: the most direct or specific meaning of a word or expression; the class of objects that an expression refers to

  the extension of `satellite of Mars' is the set containing only Demos and Phobos

  Synonyms: denotation

  elongation: an addition to the length of something

  annex: an addition that extends a main building

  Synonyms: annexe, wing