extension-table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension-table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension-table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension-table.

Từ điển Anh Việt

  • extension-table

    * danh từ

    cái bàn có thể kéo dài ra