extension tripod nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension tripod nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension tripod giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension tripod.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension tripod

    * kỹ thuật

    vật lý:

    giá ba chân gấp

    giá ba chân mở rộng