extension-ladder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension-ladder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension-ladder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension-ladder.

Từ điển Anh Việt

  • extension-ladder

    * danh từ

    cái thang có thể kéo dài ra