extension block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension block

    * kỹ thuật

    khối mở rộng