extension order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension order

    * kinh tế

    đơn đặt hàng số lượng lớn