extension pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension pipe

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ống giãn nở