extension ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension ring

    * kỹ thuật

    vật lý:

    vành mở rộng

    vòng mở rộng