extension of time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension of time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension of time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension of time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension of time

    * kinh tế

    sự gia hạn