extension card nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension card nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension card giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension card.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension card

    * kỹ thuật

    cạc mở rộng

    tấm mạch mở rộng