extension tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension tube

    * kỹ thuật

    vật lý:

    ống kính kéo dài

    ống nối dài