extension sign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension sign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension sign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension sign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension sign

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ký hiệu mở rộng