extension number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension number

    * kinh tế

    số máy lẻ

    số máy phụ (điện thoại)