extension cord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension cord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension cord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension cord.

Từ điển Anh Việt

 • extension cord

  (Tech) dây nối dài

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • extension cord

  * kỹ thuật

  kéo dài

  toán & tin:

  dây kéo dài

  điện lạnh:

  dây mở rộng

  xây dựng:

  dây nối dài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • extension cord

  an electric cord used to extend the length of a power cord