extension shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension shaft

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phần nối dài của trục

    trục kiểu ống lồng