extension bellows nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension bellows nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension bellows giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension bellows.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension bellows

    * kỹ thuật

    vật lý:

    hộp xếp kéo dài