extension producer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension producer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension producer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension producer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension producer

    * kỹ thuật

    giếng mở rộng