extension-line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension-line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension-line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension-line.

Từ điển Anh Việt

  • extension-line

    * danh từ

    đường sắt kéo dài thêm