extension set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension set

    * kỹ thuật

    trạm phụ