extension bell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension bell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension bell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension bell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension bell

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chuông phần mở rộng

    chuông phụ