extension test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thí nghiệm độ nở