extension well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension well

    * kỹ thuật

    giếng mở rộng