extension hunting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension hunting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension hunting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension hunting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension hunting

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tìm kiếm mở rộng