extension character nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension character nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension character giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension character.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension character

    * kỹ thuật

    ký tự mở rộng