extension stem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension stem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension stem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension stem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension stem

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn cần nối thêm