extension socket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension socket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension socket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension socket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension socket

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ống nối kéo dài