extension traveler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension traveler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension traveler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension traveler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension traveler

    * kinh tế

    đường dây lấy diện kéo dài