extension lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extension lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extension lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extension lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extension lead

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây dọi kéo dài