propagation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

propagation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm propagation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của propagation.

Từ điển Anh Việt

 • propagation

  /propagation/

  * danh từ

  sự truyền giống, sự nhân giống, sự truyền (bệnh...)

  sự truyền lại (từ thế hệ này sang thế hệ khác)

  sự truyền bá, sự lan truyền

  (vật lý) sự truyền (âm thanh, ánh sáng...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • propagation

  * kinh tế

  sự nhân giống

  sự truyền giống

  * kỹ thuật

  lan truyền

  sự lan truyền

  sự phổ biến

  sự truyền

  hóa học & vật liệu:

  sự lan

  điện lạnh:

  sự lan truyền (sóng âm, sóng điện từ, ...)

  điện:

  sự truyền sóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • propagation

  the spreading of something (a belief or practice) into new regions

  Synonyms: extension

  the movement of a wave through a medium

  Similar:

  generation: the act of producing offspring or multiplying by such production

  Synonyms: multiplication