flexion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flexion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flexion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flexion.

Từ điển Anh Việt

 • flexion

  /flexion/

  * danh từ

  sự uốn

  chỗ uốn

  (ngôn ngữ học) biến tố

  (toán học) độ uốn

  flexion of a surface: độ uốn của một mặt

 • flexion

  độ uốn; đao hàm bậc hai

  f. of surface độ uốn của một mặt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flexion

  * kỹ thuật

  chỗ uốn

  chỗ uốn cong

  độ uốn

  độ vồng

  sự uốn

  sự uốn cong

  sự võng

  uốn

  xây dựng:

  mặt vòng

  y học:

  sự gấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flexion

  act of bending a joint; especially a joint between the bones of a limb so that the angle between them is decreased

  Synonyms: flexure

  Antonyms: extension

  Similar:

  flexure: the state of being flexed (as of a joint)

  Synonyms: flection

  inflection: deviation from a straight or normal course

  Synonyms: flection