annex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annex.

Từ điển Anh Việt

 • annex

  /ə'neks/

  * ngoại động từ

  phụ vào, phụ thêm, thêm vào

  sáp nhập, thôn tính lãnh thổ...)

  * danh từ+ (annexe)

  /'æneks/

  phần thêm vào; phụ chương, phụ lục nhà phụ, chái

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • annex

  * kinh tế

  phần thêm vào

  phụ kiện

  phụ lục

  * kỹ thuật

  phụ lục

  phụ vào

  thêm vào

  xây dựng:

  phần nhà phụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • annex

  an addition that extends a main building

  Synonyms: annexe, extension, wing

  take (territory) as if by conquest

  Hitler annexed Lithuania

  attach to