wing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing.

Từ điển Anh Việt

 • wing

  /wi /

  * danh từ

  (động vật học); (thực vật học) cánh (chim, sâu bọ; qu, hạt)

  to lend (add) wing to: chắp cánh cho, làm cho chạy mau

  sự bay, sự cất cánh; (nghĩa bóng) sự bay bổng

  on the wing: đang bay

  to take wing: cất cánh bay, bay đi

  (kiến trúc) cánh, chái (nhà)

  the east wing of a building: chái phía đông của toà nhà

  cánh (máy bay, quạt)

  (hàng hi) mạn (tàu)

  (số nhiều) (sân khấu) cánh gà

  (quân sự) cánh

  right wing: cánh hữu

  left wing: cánh t

  phi đội (không quân Anh); (số nhiều) phù hiệu phi công

  (thể dục,thể thao) biên

  right wing: hữu biên

  left wing: t biên

  (đùa cợt) cánh tay (bị thưng)

  (thông tục) sự che chở, sự bo trợ

  under the wing of someone: được người nào che chở

  to take someone under one's wing: bo trợ ai

  to clip someone's wings

  hạn chế sự cử động (tham vọng, sự tiêu pha) của ai; chặt đôi cánh của ai (nghĩa bóng)

  to come on the wings of the wind

  đến nhanh như gió

  * ngoại động từ

  lắp lông vào (mũi tên)

  thêm cánh, chắp cánh; làm cho nhanh hn

  fear winged his steps: sự sợ h i làm cho nó chạy nhanh như bay

  to wing one's words: nói liến thoắng

  bay, bay qua

  to wing one's way: bay

  bắn ra

  to wing an arrow: bắn mũi tên ra

  bắn trúng cánh (con chim); (thông tục) bắn trúng cánh tay

  (kiến trúc) làm thêm chái

  to wing a hospital: làm thêm chái cho một bệnh viện

  (quân sự) bố phòng ở cánh bên

 • wing

  (cơ học) cánh

  cantiliver w. cánh mạng tự do

  swept w. (cơ học) cánh hình mũi tên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wing

  * kỹ thuật

  cánh cửa

  cánh nếp uốn

  cánh quạt

  chái nhà

  nhà phụ

  tấm chắn bùn

  vè xe

  xây dựng:

  cánh

  cánh cửa xoay

  cánh mặt đứt gãy

  cánh mố cầu

  cánh nhà

  cánh tường

  làm thêm chái nhà

  nhà cạnh

  nhà ngang

  toán & tin:

  cánh hình mũi tên

  ô tô:

  thanh cản va

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wing

  a movable organ for flying (one of a pair)

  one of the horizontal airfoils on either side of the fuselage of an airplane

  a stage area out of sight of the audience

  Synonyms: offstage, backstage

  a unit of military aircraft

  a hockey player stationed in a forward position on either side

  (in flight formation) a position to the side and just to the rear of another aircraft

  a group within a political party or legislature or other organization that holds distinct views or has a particular function

  they are the progressive wing of the Republican Party

  the wing of a fowl

  he preferred the drumsticks to the wings

  Similar:

  flank: the side of military or naval formation

  they attacked the enemy's right flank

  fender: a barrier that surrounds the wheels of a vehicle to block splashing water or mud

  in Britain they call a fender a wing

  annex: an addition that extends a main building

  Synonyms: annexe, extension

  fly: travel through the air; be airborne

  Man cannot fly