winged elm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winged elm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winged elm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winged elm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • winged elm

    North American elm having twigs and young branches with prominent corky projections

    Synonyms: wing elm, Ulmus alata

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).