wing root nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing root nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing root giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing root.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wing root

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gốc cánh