wing pump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing pump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing pump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing pump.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wing pump

    * kỹ thuật

    bơm có cánh

    cơ khí & công trình:

    máy bơm cánh gạt