wing base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wing base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wing base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wing base.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wing base

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bệ có bậc