telephone extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • telephone extension

  * kinh tế

  số máy phụ (điện thoại)

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  đường dây phụ

  phần mở rộng điện thoại

  sự mở rộng điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • telephone extension

  Similar:

  extension: an additional telephone set that is connected to the same telephone line

  Synonyms: extension phone