elongation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elongation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elongation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elongation.

Từ điển Anh Việt

 • elongation

  /,i:lɔɳ'geiʃn/

  * danh từ

  sự làm dài ra, sự kéo dài ra

  phần dài ra

  (vật lý) độ giãn dài

  (thiên văn học) góc lìa, ly giác

 • elongation

  ly giác, ly độ; sự kéo dài, sự giãn

  effective e. ly độ hữu hiệu; sự giãn hữu hiệu

  unit e. ly độ đơn vị, sự kéo dài đơn vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • elongation

  * kỹ thuật

  độ căng

  độ giãn

  độ giãn dài

  độ kéo căng

  độ kéo dài

  kéo dài

  ly độ

  ly giác

  sự giãn

  sự giãn dài

  sự kéo dài

  sự kéo giãn

  ứng suất

  cơ khí & công trình:

  độ dãn dài

  hệ số giãn

  sự dãn dài

  điện lạnh:

  độ giãn (dài)

  sự giãn (dài)

  điện tử & viễn thông:

  sự dãn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • elongation

  the quality of being elongated

  an addition to the length of something

  Synonyms: extension

  the act of lengthening something