velocity vector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

velocity vector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm velocity vector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của velocity vector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • velocity vector

    * kỹ thuật

    vectơ vận tốc